Ouderraad

De leden van de ouderraad vertegenwoordigen de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze school en behartigen de belangen van de ouders/verzorgers bij de MR, de schoolleiding en zo nodig bij het bevoegd gezag, de gemeente Emmen. Ook beheert de ouderraad de gelden van het schoolfonds. In het huishoudelijk reglement van de ouderraad zijn de taken en bevoegdheden nader omschreven. Dit reglement ligt op school ter inzage. De vergaderingen van de OR zijn openbaar. Op de zakelijke ouderavond legt de OR verantwoording af. Ouders/verzorgers die belangstelling hebben zitting te nemen in de OR kunnen zich gedurende het gehele jaar aanmelden bij de voorzitter. Ook zijn alle leden van de OR gaarne bereid u van te voren nader te informeren over het werk van de OR.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden